Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

GIAO THỨC KHÁM SIÊU ÂM

PROTOCOLS of  ULTRASOUND

Click link sau đây để download bài.
Ultrasound Practice Guidelines
Xem thêm mục Protocol , trích trong Ultrasound Quality and Efficiency, How to Make Your Practice Flourish, ML.Robbin, ME.Lockhart, TM.Weber, FN.Tessler, MW.Clements, FA.Hester, LL.Berland, Department of Radiology, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA, J Ultrasound Med 2011;30:739-743.


Giao thức khám


Giao thức khám siêu âm để thao tác siêu âm thuận tiện là rất quan trọng và nên có sẵn. Một giao thức khám bằng văn bản chi tiết rất cần thiết để thiết lập các hình ảnh chính xác cho việc khảo sát toàn diện trong một cuộc khám cụ thể. Giao thức khám nên theo các hướng dẫn đặt ra bởi ACR, AIUM, hay Intersocietal Commission for the Accreditation of Vascular Laboratories (Ủy ban liên hiệp để công nhận các phòng thí nghiệm mạch máu). Nếu việc khám theo đúng các tiêu chuẩn quốc gia, đối với người đọc ở cơ sở  khác, cuộc khám rõ ràng đã được thực hiện toàn diện.

Với giao thức tạo hình siêu âm, các sonographers mới và radiologists dễ dàng thích nghi với các tiêu chuẩn của chúng tôi. Sonographers mới nhanh chóng có thể thẩm định xem họ có tạo hình đầy đủ phần cơ thể phù hợp với giao thức chưa, thay vì phải đoán bằng cách dựa vào vài ngày quan sát. Thực hành này làm giảm áp lực trên sonographers mới mà không phân biệt mức độ kinh nghiệm của họ. Giao thức bằng văn bản cũng khuyến khích tính đồng nhất việc đọc kết quả của bác sĩ trong khoa với mong muốn có kết quả khám đầy đủ. Khám siêu âm của chúng tôi được làm cho dễ dàng hơn cho các sonographers bằng cách được độc lập với radiologist trong ngày.

Sách giao thức khám của chúng tôi cũng có các tiêu chí đọc kết quả được sử dụng trong khi khám như là hẹp động mạch cảnh, u nang buồng trứng và thẩm phân máu. Thống nhất các tiêu chí làm tăng cường tính đồng nhất của việc đọc kết quả, làm giảm số câu hỏi của bác sĩ giới thiệu về những ý kiến khác nhau cho cùng một phát hiện tương tự. Cuốn sách bao gồm mã số thuật ngữ thủ thuật thích hợp cho tất cả các cuộc khám của chúng tôi, bản ghi nhớ liên quan đến các hoạt động khoa, và các quy định về sinh thiết. Sách cũng có các bài viết cổ điển hữu ích cho những dấu hiệu tương đối ít phổ biến hoặc các phần khám gặp nhiều lần, như động mạch đốt sống bị cắp (steal) một phần. Trong tương lai chúng tôi dự định làm cho sách giao thức này có sẵn trực tuyến.

Chúng tôi hiện đang thử nghiệm giao thức tạo hình được lập trình trong máy siêu âm. Đây là một phần của nỗ lực để làm giảm thời gian khám, như khám siêu âm tĩnh mạch chi dưới. Khi máy xử lý lại hình ảnh, cuộc khám được sắp xếp để cho sonographers có được những hình ảnh tối thiểu cần thiết cho một cuộc khám đầy đủ. Với giao thức scanner-based, hình tiếp theo đã có nhãn, ở chế độ xám hay màu và chế độ Doppler phổ đã hoạt hóa nếu cần. Một lợi ích quan trọng về vận trù học (ergonomic) là keystrokes được giảm xuống. Sonographer có thể tạm dừng tiến trình bất cứ lúc nào để ghi nhận bất thường và sau đó tiếp tục giao thức khi đã sẵn sàng.

Không có nhận xét nào :