Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI GÂN TRÊN GAI của CHÓP XOAY


 
 
Keywords: SWE: shear wave elastography, ARFI: acoustic radiation force impulse, eSie Touch , VTI: virtual touch imaging, VTQ: virtual touch quantification, rotary cuff tear, rotator supraspinalis tendon.

INTRODUCTION:

Rotator cuff tears frequently, accounting for 50% or more cases in the elderly, have a certain impact on upper limb function, and quality of life. Conventional ultrasound proved  high sensitivity and specificity in detecting total or partial rotator cuff tears. But there was still no published reports of elastic ultrasound on rotator cuff.

The purpose of this report is to apply at the same time two ultrasonic elastic transient techniques for evaluating the stiffness of intact and supraspinatus tendon disorders.
 

MATERIALS and METHODS:

From 8-2011 to 12-2012 we have applied shear wave SW (Supersonic Imagine) and acoustic radiation force impulse ARFI (Siemens) techniques to examine the rotator cuff supraspinatus tendon. A total of 49 supraspinatus (SS) tendons were enrolled in this study, including 19 normal cases, 15 cases of partial tear and 15 cases of fibrotic change of supraspinatus tendon.
All patients and volunteers agreed to participate in the study and to permit using data for research and publication. This study also was allowed by our Ethic Committee of our institution.
We use shear wave elastography of  Supersonic Imagine system  and acoustic radiation force impulse (ARFI) of the Siemens S2000 to survey the stiffness of rotator cuff supraspinatus  (SS) tendon. Patients were in sitting and holding the abduction position of shoulder joint, as measuring in the cross-section and longitudinal section at the site of torn, and fibrotic change of SS tendon. Cases of calcified and inflammed tendon were excluded from this study.

 

RESULTS:
With shear wave technique  of Supersonic Imagine, we collected the following results in table 1:

 

Table 1: Elastic velocities of normal SS, torn site of SS and  fibrotic change site of SS

 

 
Number of case
Shear Wave Velocity
 
 
 
Normal SS
19
22.10+/- 4.06 kPa
Torn site of SS
15
35.39+/-5.30 kPa
Fibrotic change site  of SS
15
62.70+/-11.29 kPa
Total
49
 

SS= supraspinatus tendon.

All cases of ARFI technique were out of range of measurement (X.XX m/s) in measuring of torn site and fibrotic change site of supraspinatus (SS) tendon.

Elastic map color-coded of SWE of Supersonic were in the orange and red [hard]. In ARFI technique, these areas on elastic map had darker color [hard] and were bigger than the B-mode image.

 

DISCUSSION:


We recognized fibrotic change site  and torn site of SS tendon having elastic velocity values higher than elastic value of intact SS tendon. And elastic velocity value between the torn and fibrotic change proved  the fibrotic change having more stiffness than the torn SS. Statistical difference of elastic velocity value between 2 groups was shown with t-test (p < 0.0001).

 

Siemens system does not support ARFI technique for measuring the elastic velocity for musculoskeleton applications. Thus applying ARFI technique for  the muscle and tendon we only use VTI [virtual touch imaging], only qualitative but not quantitative.

 

Elastographic ultrasound (SWE and ARFI) detected qualitatively and quantitatively  stiff areas of abnormal supraspinatus tendon, while ARFI values (Siemens S2000) tend to be over the limit of measurement.


CONCLUSION

Partial and complete thickness rotator cuff tears and fibrotic change of supraspinatus tendon are musculoskeletal condition of old patients. SSI and ARFI  techniques help identifying easily the hard areas (partial tear, fibrotic change) of the SS tendon. The more stiff the more abnormal. But further investigation with a larger sample is necessary to reference data in daily clinical practice.

 

REFERENCES:

Smith TO, Back T, Toms AP, Hing CB.: Diagnostic accuracy of ultrasound for rotator cuff tears in adults: a systematic review and meta-analysis. Copyright © 2011 The Royal College of Radiologists. Elsevier Ltd.
______________________________________________________

DẪN NHẬP:


Rách chóp xoay thường gặp, chiếm khoảng 50% trường hợp hoặc hơn ở người già trên 60 tuổi, có ảnh hưởng nhất định đến chức năng chi trên, sức khỏe nói chung và chất lượng sống.

Siêu âm quy ước với đầu dò ly giải cao có độ nhạy và độ đặc hiệu trong phát hiện rách gân cơ toàn phần hoặc một phần.

Với ứng dụng siêu âm đàn hồi, đã có vài báo cáo khảo sát khớp vai và chóp xoay với các số liệu trên người bình thường.

Từ tháng 8-2011 đến 12-2012 chúng tôi đã áp dụng siêu âm đàn hồi sóng biến dạng SWE (Supersonic Imagine) và xung lực bức xạ âm ARFI [Siemens] để khảo sát gân cơ trên gai của chóp xoay.

Mục tiêu của báo cáo này là áp dụng cùng lúc 2 kỹ thuật siêu âm đàn hồi thoáng qua trên để đo độ cứng gân trên gai bình thường và bệnh lý. 


ĐỐI TƯỢNG và PHƯƠNG PHÁP=

Gồm 19 ca bình thường, 15 ca rách bán phần và 15 ca xơ hóa gân trên gai.

Tất cả đều đồng ý tham gia nghiên cứu và cho phép sử dụng dữ liệu để nghiên cứu và công bố. Nghiên cứu này cũng được BGĐ cho phép tiến hành.

Chúng tôi dùng kỹ thuật đo sóng đàn hồi biến dạng (shear wave elastography) của máy Supersonic Imagine và đo xung lực bức xạ âm ARFI của máy Siemens S2000 để khảo sát gân cơ trên gai của chóp xoay (rotator cuff supraspinatus tendon). Bệnh nhân ngồi giữ yên tư thế dạng khớp vai, trong khi được đo theo mặt cắt ngang ở các vị trí rách gân, không rách, và nơi xơ hóa gân. Chúng tôi loại bỏ các trường hợp có vôi hóa khu trú gân cơ trên gai.


KẾT QUẢ:


Với kỹ thuật đo sóng đàn hồi biến dạng SWE của máy Supersonic Imagine, kết quả chúng tôi đo được như sau:


Gân cơ trên gai bình thường (normal) = 22,10+/- 4,06 kPa

Chỗ rách (torn site) = 35,39+/-5,30 kPa

Chỗ hóa xơ (fibrosis site)= 62,70+/-11,29 kPa


Với kỹ thuật ARFI, định lượng VTQ [virtual touch quantification] hầu hết đều quá ngưỡng máy khi đo chỗ rách và chỗ xơ hóa.BÀN LUẬN:

Bảng 1: Bảng kê giá trị tốc độ đàn hồi SWE bình quân của 3 nhóm gân bình thường và bệnh lý (Không có giá trị tốc độ đàn hồi ARFI vì VTQ luôn có giá trị vượt ngưỡng máy =X,XXm/s).


Tuy số liệu còn ít nhưng bước đầu ghi nhận chỗ xơ hoá và chỗ gân rách một phần có giá trị tốc độ đàn hồi SWE cao hơn gân cơ không tổn thương. Khác biệt giá trị SWE giữa chỗ rách và xơ hoá cho thấy chỗ xơ hoá có giá trị SWE cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<.0001)
Bảng 2: Giá trị SWE giữa chỗ rách và chỗ xơ hoá của gân trên gai cho thấy chỗ xơ hoá có giá trị SWE cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <.0001).

Máy Siemens không hỗ trợ kỹ thuật ARFI cho việc đo tốc độ đàn hồi ở cơ xương khớp. Do đó đo ARFI gân cơ chỉ dùng được phần VTI [virtual touch imaging], chỉ định tính mà không định lượng.


Bản đồ đàn hồi SWE cho thấy có mã màu cam và đỏ [cứng]. Với kỹ thuật ARFI, các vùng này có black color [cứng] và to hơn hình B-mode.


Hình 1: Kỹ thuật ARFI của rách gân trên gai, tốc độ đàn hồi vượt ngưỡng. Hình bản đồ đàn hồi eSie Touch với 3 color code cho thấy chỗ rách cứng (black color/ red color/ blue color).
Hình 2: Chỗ rách gân trên gai có tốc độ đàn hồi SWE=35,39 kPa trong khi chỗ gân không tổn thương là 22,96 kPa.
Hình 3: Xơ hóa khu trú gân trên gai có tốc độ đàn hồi SWE=69,43 kPa, chỗ gân lành là 23,56 kPa.

KẾT LUẬN
  

Siêu âm đàn hồi SSI và ARFI giúp nhận diện các vùng cứng của gân cơ trên gai bị tổn thương (rách một phần, xơ hoá). Cần thực hiện khảo sát thêm với mẫu lớn hơn để có dữ liệu tham khảo trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

  

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Smith TO, Back T, Toms AP, Hing CB.: Diagnostic accuracy of ultrasound for rotator cuff tears in adults: a systematic review and meta-analysis. Copyright © 2011 The Royal College of Radiologists. Elsevier Ltd.

Không có nhận xét nào :