Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, ngày 21 tháng 6 năm 2016

TỔNG KẾT LỚP SIÊU ÂM GIẢI PHẪU HỌC TÂN TẠO 2015-2016

 Bảng điểm cuối năm lớp Siêu âm  Gỉai Phẫu học Tân tạo 2015-2016=

A+: 86/146 =58,9%
A  : 36/146 = 24,65%
B+: 10/146 = 6,8%
B- : 04/146 = 2,7%
C  : 10/146 = 6,8%

Năm nay SV có đóng góp ý kiến theo 2 phần: statement và ultrasound skill, có lượng giá, (xin xem bảng đính kèm). Nhìn chung ý kiến SV như sau:

- Phần Statement= slightly agree # điểm 5 cho 5 mục.
- Phần Ultrasound Skill= skilled # điểm 4 cho 15 mục.