Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Targeted US in Management of Benign Breast Lesions

ABSTRACT
Objectives— The purpose of this study was to determine the utility of targeted sonography in the management of probably benign breast lesions detected on magnetic resonance imaging (MRI).
Methods— A total of 4370 consecutive contrast-enhanced breast MRI examinations from March 1, 2004, to March 1, 2009, were retrospectively reviewed. The study was Health Insurance Portability and Accountability Act compliant and Institutional Review Board approved. When targeted sonography was recommended for a Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) category 3 examination, results of the sonography and any subsequent breast pathologic examinations were recorded. The frequency of identifying the MRI-detected lesions and the rate at which the BI-RADS category was changed by sonography were calculated for mass and non–mass-like lesions.
Results— Of the 4370 examinations, 349 (8%) had BI-RADS 3 findings in 346 patients. One hundred eighteen lesions underwent targeted sonography for evaluation of 85 masses and 33 areas of non–mass-like enhancement. Of these 118 lesions, 54 (46%) were seen on sonography. No cancers were detected on sonography in the areas of non–mass-like enhancement. Two of the 85 masses (2.4%) evaluated with targeted sonography had a malignant diagnosis before initiation of follow-up.
Conclusions— Selective use of targeted sonography, particularly in masses, may help identify some malignancies before initiating short-interval follow-up for MRI-detected BI-RADS 3 lesions.


CÔNG DỤNG CỦA SIÊU ÂM ĐÍCH (TARGETED SONOGRAPHY) TRONG KIỂM SOÁT NHỮNG TỔN THƯƠNG VÚ LÀNH TÍNH ĐÃ ĐƯỢC NHẬN DIỆN QUA MRI


TÓM TẮT (BS THỤC QUYÊN dịch)

-          Mục tiêu: là để xác định công dụng của siêu âm đích trong quản lý những tổn thương vú khả năng lành tính đã được phát hiện nhờ MRI.
-          Phương pháp: tổng số 4.370 lượt khám MRI vú có tăng cường chất cản từ bắt đầu từ 1/3/2004 đến 1/3/2009, được hồi cứu. Nghiên cứu đã chứng minh dựa trên Health Insurance Portability và Accountability Act compliant và Institutional Review Board. Khi siêu âm đích được khuyến cáo cho tổn thương có BIRADS 3, kết quả của siêu âm, xét nghiệm bệnh học vú đã được ghi nhận. Tần suất nhận diện tổn thương trên MRI và tỉ lệ mà BIRADS bị thay đổi khi siêu âm cũng được tính toán cho những tỗn thương dạng khối hay không phải khối.
-          Kết quả: với tổng số khám 4.370, 349 ( 8%) có BIRADS 3 trên 346 bệnh nhân. 118 tổn thương làm siêu âm đích đã phát hiện 85 khối và 33 vùng không tăng cường dạng khối. Trong 118 tổn thương, siêu âm thấy được 54 ca (46%). Không có ung thư được phát hiện trên siêu âm trong những vùng không tăng cường dạng khối. 2 của 85 khối ( ,4%) được đánh giá bắng siêu âm đích có chẩn đoán ác tính trước khi bắt đầu theo dõi.
-          Kết luận: sử dụng chọn lựa siêu âm đích, đặc biệt trong những khối có thể giúp nhận diện vài tổn thương ác tính trước khi khởi sự theo dõi những tổn thương BIRADS 3 được phát hiện qua MRI.


Không có nhận xét nào :