Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

ARFI DỰ ĐOÁN GIAI ĐOẠN XƠ HÓA GAN Ở GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU [NAFLD]

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT GHI HÌNH XUNG LỰC BỨC XẠ ÂM (ARFI)
TRONG DỰ ĐOÁN GIAI ĐOẠN XƠ HÓA GAN TRÊN BỆNH NHÂN
BỊ VIÊM GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU

              Trần Thị Khánh Tường 1, Hoàng Trọng Thảng 2, Võ Thị Xuân Hạnh3
                              1, 3 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 2 Trường Đại học Y Dược Huế

TÓM TẮT

Tổng quan và mục tiêu :  Xung lực bức xạ âm (ARFI) một kỹ thuật mới không xâm lấn, đơn giản dùng để đánh giá các giai đoạn xơ hóa gan trong bệnh gan mạn. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy rằng ARFI là phương tiện đầy hứa hẹn trong đánh giá xơ hóa gan ở bệnh nhân bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định giá trị chẩn đoán của ARFI trong dự đoán giai đoạn xơ hóa ở những bệnh nhân bị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH).
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu được thực hiện trên 51 bệnh nhân bị NASH. Tất cả bệnh nhân đều được sinh thiết gan để đánh giá xơ hóa ganthực hiện kỹ thuật ARFI. Các giá trị ngưỡng được xác định bằng cách phân tích đường cong ROC.
Kết quả : Xơ hóa gan xác định bằng giải phẫu bệnh được đánh giá bằng thang điểm Metavir, F0: 8 trường hợp, F1: 29 trường hợp, F2: 10 trường hợp, F3: 4 trường hợp. ARFItương quan khá chặt với mức độ xơ hóa (Spearman rho: 0.44, p <0.05). Diện tích dưới đường cong ROC (AUROC) 0.75 (khoảng tin cậy 95%: 0.60-0.90) đối với F20.78 (0.53-0.99) đối với F3. Giá trị ngưỡng của vận tốc sóng biến dạng (SWV) như sau: 1,29 m/s cho ≥ F2 (độ nhạy 64.3%, độ đặc hiệu 83.8%, PPV 60% và NPV 86.1%); 1,38 m/s cho F3 (độ nhạy 75.00%, độ đặc hiệu 89.4%, PPV 57.5% và NPV 97.7%).

Kết luận: SWV của ARFI tương quan với mức độ của xơ hóa gan. Kỹ thuật ARFI có độ chính xác khá tốt, độ chuyên và NPV cao trong đánh giá xơ hóa gan đáng kể và xơ hóa nặng  ở những bệnh nhân bị NASH. Kỹ thuật này nên thực hiện thường qui cho các bệnh nhân bị NASH để loại trừ xơ hóa gan đáng kể và xơ hóa gan nặng.

Từ khóa: xơ hóa gan, độ cứng của gan, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH), kỹ thuật xung lực bức xạ âm (ARFI)


ABSTRACT

ASSESSING THE ROLE OF ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE IMAGING FOR PREDICTION OF STAGING OF LIVER FIBROSIS
IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS


Background / Objectives: Acoustic radiation force impulse (ARFI) is a novel non-invasive technology for the assessment of stages of liver fibrosis in chronic hepatic disease. Some studies previously reported that ARFI is a promising method for assessing liver fibrosis in patients with NAFLD/NASH. This study aimed to validate the diagnostic usefulness of ARFI for prediction of staging of liver fibrosis in patients with NASH.
Patients and Methods: The study was carried out on 51 patients with NASH. All of patients underwent a liver biopsy for histological assessment of liver fibrosis and ARFI elastography. Cut-off values were determined using receiver-operating characteristic (ROC) curves.
Results: Histological liver fibrosis was evaluated by Metavir scoring; F0: 8 cases, F1: 29 cases, F2: 10 cases and F3: 4 cases. ARFI quantification correlated significantly with the fibrosis stage (Spearman rho: 0.44, p <0.05). The areas under the ROC curves (AUROC) were  0.75 (95% confidence intervals: 0.60-0.90) for F2 and 0.78 (0.53-0.99) for F3. The cut-off values of the shear wave velocity (SWV) were as follows: ≥1.29 m/s for F2 (sensitivity 64.3%, specificity 83.8%, PPV 60% and NPV 86.1%), 1.38 m/s for F3 (sensitivity 75%, specificity 89.4%, PPV 57.5%, NPV 97.7%).
Conclusions: Increasing ARFI velocities correlate with high degree of liver fibrosis. ARFI has quite good accuracy and high specificity, NPV for prediction of significant and advanced fibrosis in patients with NASH. The method should be employed routinely in the workup of patients with NASH to exclude the presence of significant and advanced liver fibrosis.

Key words: liver fibrosis, liver stiffness, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), nonalcoholic steatohepatitis (NASH), acoustic radiation force impulse imaging (ARFI). 

Không có nhận xét nào :