Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

SIÊU ÂM VÀ CAO HUYẾT ÁP BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGSounding out high blood pressure in diabetics

July 28, 2016
http://medicalxpress.com/news/2016-07-high-blood-pressure-diabetics.html
Sounding-out high blood pressure in diabetics
Applying ultrasound could be a cheap, non-invasive method to treat treatment-resistant hypertension in diabetics. Credit: Tohoku University
Blood pressure can significantly drop by applying 20 minutes of ultrasound to the forearm of type II diabetes patients with treatment-resistant hypertension, according to research from Japan's Tohoku University.

Không có nhận xét nào :