Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Basic Concepts of Doppler Frequency Spectrum Analysis and Ultrasound Blood Flow Imaging

DOWNLOAD FULLTEXT THEO LINK

John S. Pellerito, MD, FACR, FSRU, FAIUM , Joseph F. Polak, MD, MPH


Góc Doppler = là góc tạo bởi phương ngắm hay đường ngắm Doppler [Doppler line 

of sight] và trục dòng máu chảy. Xem minh họa dưới đây.


Không có nhận xét nào :