Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Clinical Elastography


Clinical Elastography

Ioan Sporea Department of Gastroenterology and Hepatology, “Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara, RomaniaSiêu âm đàn hồi [SAĐH] lâm sàng, có nghĩa là gì? Là sử dụng SAĐH ngay sau khi khám siêu âm thường quy, trong cùng một phòng,  với cùng một máy siêu âm. Đây là tiêu chuẩn siêu âm vú, mà hướng dẫn khuyến nghị đánh giá độ cứng ngay lập tức nếu tìm thấy tổn thương [6], nhưng cũng được thực hiện cho các cơ quan như tuyến giáp, gan, tuyến tụy và  cơ quan khác. Việc sử dụng SAĐH lâm sàng cho gan đã gia tăng trong 5-10 năm qua. Ở khu vực địa lý nơi siêu âm được thực hiện bởi các chuyên gia gan / dạ dày, đánh giá lâm sàng của bệnh nhân có bất thường về gan được theo dõi bằng siêu âm (khám siêu âm tiếp cận PoCUS ), có thể phát hiện siêu âm gan bình thường, bệnh gan lan tỏa hoặc khối u gan. Với một kỹ thuật SAĐH có sẵn, bác sĩ có thể thực hiện SAĐH gan trong cùng một lần khám. Mục đích là để loại trừ hoặc để xử trí một bệnh gan nặng. Mặc dù có một số yếu tố gây nhầm lẫn (nhịn ăn hay không, tăng men aminotransferase, vàng da tắc nghẽn, suy tim phải và những yếu tố khác), SAĐH gan là công cụ thích hợp để thực hành cho mục đích mà chúng tôi nhấn mạnh.

Vì đã sử dụng SAĐH lâm sàng trong hơn 10 năm, có thể nói rằng chiến lược này đã thay đổi cách tiếp cận của tôi về bệnh học gan. Trong tất cả các bệnh nhân có bệnh gan tiềm năng, sau khi khám lâm sàng và siêu âm (tìm kiếm dấu hiệu của bệnh gan tiến triển), chúng tôi thực hiện siêu âm đàn hồi gan. Đối với các máy có mô-đun elastography (point- SWE hoặc 2D-SWE), việc đánh giá kéo dài chỉ dưới năm phút, với 5/10 phép đo hợp lệ, không gây khó chịu cho bệnh nhân. Với hình ảnh siêu âm thời gian thực của gan, chúng ta có thể chọn nơi  đặt khu vực quan tâm (ROI) để đánh giá độ cứng gan, tránh các  nang hoặc các mạch máu lớn. Độ chính xác của SAĐH gan với độ xơ hóa dao động từ 80 đến 95%, tăng với mức độ nghiêm trọng của xơ hóa, với hiệu suất tốt để loại trừ xơ hóa đáng kể. Đối với tất cả các máy, có các giá trị ngưỡng được công bố cho các giai đoạn khác nhau của xơ hóa (mà không may là không giống nhau trong các máy SAĐH khác nhau!). Thông thường, trong thực hành hàng ngày có hai điểm chiến lược cho các bác sĩ: không xơ hóa đáng kể (F0 / F1) hoặc xơ hóa nghiêm trọng / xơ gan (F3 / F4), và điều này được đánh giá khá chính xác bằng cách sử dụng SAĐH gan. Tôi tin vào sự phát triển của SAĐH lâm sàng, ít nhất là trong lĩnh vực gan và điều này có thể đạt được bằng cách tích hợp mô-đun SAĐH trong máy siêu âm loại trung (và có thể, không xa lắm, trong các máy siêu âm nhỏ cầm tay). Kể từ khi SAĐH gan có đường cong học tập ngắn (có thể là 50/100 lần khám), nó có thể được thực hiện bởi mọi chuyên khoa y học và có thể được sử dụng để sàng lọc các bệnh mãn tính gan (như viêm gan nhiễm mỡ). Cuối cùng, SAĐH lâm sàng là một lợi thế trong một số lĩnh vực. Trong lĩnh vực gan học, phương pháp này giúp nhiều bác sĩ lâm sàng đưa ra quyết định nhanh chóng, liên quan đến tiên lượng và điều trị. Chiến lược này có thể làm giảm sự lo lắng của bệnh nhân về mức độ nghiêm trọng của bệnh và làm giảm thời gian khám của bệnh nhân.
--------------------------------------
...
Clinical elastography, what does this mean? It means to use elastography, immediately after the ultrasound evaluation, in the same room, possibly with the same equipment. This is now a standard of care for breast ultrasound, where guidelines recommend immediate stiffness evaluation if a lesion is found [6], but this is also implemented for other organs such as thyroid, liver, pancreatic EUS and others. The use of clinical elastography in hepatology has been increasing during the last 5-10 years. In the geographical area where ultrasound is performed by hepatologists/ gastroenterologists, the clinical evaluation of a patient with liver abnormalities is followed by an ultrasound examination (“point of care” examination), that can reveal a normal ultrasound liver, a diffuse disease or a liver mass. Having an elastographic method available, the physician can perform a liver elastography during the same examination. The aim is to rule-out (to exclude) or to rule-in a severe liver disease. Despite some confounding factors (fasting or not, increased aminotransferases levels, obstructive jaundice, right heart failure and others), liver elastography is an appropriate tool for practice for the purpose that we underlined.
Since I have been using clinical elastography for more than 10 years, I can say that this strategy changed my approach in hepatology. In all patients with potential liver diseases, after clinical and ultrasound examination (searching signs of advanced liver diseases), we perform liver elastography. For systems with elastography modules (point or 2D-SWE), the evaluation lasts less than five minutes, with 5/10 valid measurements, with no discomfort for the patient. With a real-time ultrasound visualization of the liver, we can decide where to place the region of interest (ROI) for liver stiffness evaluation, avoiding the capsule or the large vessels. The accuracy of the elastographic evaluation of fibrosis severity ranges from 80 to 95%, increasing with the severity of fibrosis, with good performance to rule-in or rule-out significant fibrosis. For all the systems, there are published cut-off values for different stages of fibrosis (which unfortunately are not the same in different elastographic systems!). Usually, in daily practice there are two strategical points for the clinician: the absence of significant fibrosis (F0/F1) or the presence of severe fibrosis/cirrhosis (F3/F4), and this can be quite accurately assessed using elastography. I believe in the development of clinical elastography, at least in the field of hepatology and this can be achieved by integrating elastographic module in middle class ultrasound equipment (and maybe, not very far, in small, portable ultrasound equipment). Since liver elastography has a short time learning curve (maybe 50/100 examinations), it can be performed by every medical specialty and it might be used in screening for liver chronic diseases (such as steato-hepatitis). Finally, clinical elastography is an advantage in some areas. In the field of hepatology, this approach helps many clinicians to take a rapid decision, regarding prognosis and therapy. This strategy can reduce the patient’s anxiety regarding disease severity and can reduce the duration of patient’s evaluation.

Không có nhận xét nào :