Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Facebook giúp huấn luyện Siêu âm Cấp cứu


October 5, 2018 
Facebook hoạt động không chỉ cho gia đình và bạn bè. Nhờ tính năng tạo nhóm riêng, nền tảng truyền thông xã hội thông dụng cũng có ích cho việc dạy các kỹ năng siêu âm cấp cứu, theo nghiên cứu được công bố trong ấn bản tháng 10 của Chest.
Và bởi vì phương tiện truyền thông xã hội không chỉ phổ biến mà còn có sẵn với nhiều hình thức, nghiên cứu cho thấy có cách khác hơn truyền thống để huấn luyện có  hiệu quả về chi phí và thời gian cho các bác sĩ điều trị.
"Truyền thông xã hội có thể truy cập dễ dàng với nhiều nền tảng để lựa chọn", nhóm nghiên cứu đã viết bởi Tiến sĩ Shiqian Li của Đại học Nam California ở Los Angeles. "Ngoài việc kết nối các đồng nghiệp trong một phương pháp Socrates mới, các lợi ích tiềm năng bao gồm học tập trong khoảng cách, tham gia tích cực, và một môi trường học tập thân mật và cá nhân."
Siêu âm cấp cứu là một kỹ năng quan trọng, nhưng hiện không có cách tiếp cận tiêu chuẩn để giảng dạy, theo nhóm của Li. Các nhà nghiên cứu đã  điều tra tính khả thi của việc đưa chương trình siêu âm cấp cứu vào một nơi qua một nền tảng truyền thông xã hội;  và họ bắt đầu với Facebook (Chest, October 2018, Vol. 154:4, p. 550a).
______________________________________________________________________
Phương pháp Socrates. Những suy nghĩ và cách làm trong Phương pháp Socrates đặt nền móng cho Phương pháp Khoa học (Scientific Method) mà chúng ta sử dụng ngày nay. Theo Phương pháp Socrates, để giải một vấn đề phức tạp, chúng ta chia vấn đề ra thành nhiều câu hỏi nhỏ, đặt ra giả thuyết, rồi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó, sau cùng đúc kết thành một giải đáp toàn diện. Đó cũng chính là cách thức vận hành của khoa học hiện đại, theo cái mà chúng ta vẫn gọi là Scientific Method -- Phương pháp Khoa học [theo Nguyễn văn Tuấn, Hình tượng giáo sư qua Socrates].
 ________________________________________________________________________________
Li và các đồng nghiệp đã cung cấp một chương trình giảng dạy siêu âm phổi truyền thống  và cấp cứu  cho các thành viên chuyên khoa  bao gồm một đánh giá kỹ năng trước khóa [presession] và  theo sau là một khóa học thực hành 2 ngày. Sau đó, họ mời những người tham gia nghiên cứu vào một nhóm Facebook riêng . Thông qua một loạt các bài viết  phân phối trong hơn 20 tuần, nhóm Facebook đã cung cấp 41 bài học kỹ năng cốt lõi trong siêu âm cấp cứu được chia thành năm loại. Bài đăng bao gồm các câu đố, ca bệnh, hình ảnh và liên kết đến các bài viết có liên quan. Sau khi chương trình học Facebook kết thúc, nhóm của Li đã yêu cầu những người tham gia thực hiện một khảo sát, dựa trên thang điểm 5, để đánh giá hiệu quả  huấn luyện.
Mười người tham gia, bao gồm ba người năm thứ nhất, bốn người năm hai, và hai người năm thứ ba. Trong số 41 bài đăng trên Facebook,  bình quân có 24 bài thường được xem.
90% người tham gia nghiên cứu đã trả lời khảo sát sau khóa học. Li và các đồng nghiệp đã tìm thấy những điều sau đây:
• 56% người tham gia nghiên cứu cho rằng Facebook cung cấp nội dung có hiệu quả
• 89% cảm thấy nội dung ở mức vừa phải rất hữu ích.
• 56% cho biết chương trình học qua Facebook đã tăng cường chương trình giảng dạy siêu âm cấp cứu của họ.
• 44% cho biết nhóm Facebook đã thúc đẩy họ tìm hiểu thêm.
• 44% cho biết họ sẽ tham gia lại trong một nhóm học tương tự qua Facebook.
Thực tế là hầu hết các nghiên cứu sinh tin rằng nội dung nhóm Facebook rất hữu ích và cải thiện việc học của họ - thậm chí điều đó thúc đẩy họ học nhiều hơn - cho rằng Facebook và các phương tiện truyền thông xã hội khác là  có ích để truyền đạt nội dung cho nhiều người học, theo Li và các đồng nghiệp.
"Chúng tôi tin rằng Facebook là một phương pháp khả thi để thực hiện một chương trình siêu âm cấp cứu, và hầu hết các nghiên cứu sinh tham gia đồng ý và sẽ tham gia một nhóm tương tự một lần nữa nếu được lựa chọn", các nhà nghiên cứu kết luận.
"Nghiên cứu cần được thực hiện để khám phá tính hiệu quả của các nền tảng truyền thông xã hội khác" trong tương lai, họ lưu ý.
------

-- Facebook is for more than just keeping up with family and friends. Thanks to its private groups feature, the popular social media platform can also be useful for teaching critical care ultrasound skills, according to research published in the October issue of Chest.
And because social media is not only ubiquitous but also available in a variety of forms, the study findings suggest yet another way to educate physicians in a cost- and time-effective manner.
"Social media is readily accessible with multiple platforms to choose from," wrote a team led by Dr. Shiqian Li of the University of Southern California in Los Angeles. "Beyond connecting colleagues in a novel Socratic method, potential benefits include spaced learning, active participation, and an informal and personal learning environment."
Critical care ultrasound is an important skill, but there is currently no standard approach to teaching it, Li's group wrote. The researchers sought to investigate the feasibility of putting a critical care ultrasound curriculum into place via a social media platform; they started with Facebook (Chest, October 2018, Vol. 154:4, p. 550a).
Li and colleagues offered a traditional ultrasound curriculum to pulmonary and critical care fellows that included a presession skills assessment followed by a two-day, hands-on course. They then invited study participants to join a private Facebook group. Through a series of posts delivered over 20 weeks, the Facebook group offered 41 core skill lessons in critical care ultrasound divided into five categories. Posts included quizzes, cases, images, and links to relevant articles. After the Facebook curriculum ended, Li's team asked the participants to complete a survey, based on a five-point scale, to assess its effectiveness.
Ten fellows participated, including three first-year fellows, four second-year fellows, and two third-year fellows. Of the 41 Facebook posts, the mean number reviewed was 24.
Ninety percent of the study participants responded to the postcurriculum survey. Li and colleagues found the following:
·         56% of study participants stated that Facebook was an effective way to deliver content.
·         89% felt that the content was moderately to very useful.
·         56% said the Facebook curriculum enhanced their critical care ultrasound curriculum.
·         44% said the Facebook group motivated them to learn more.
·         44% said they would participate again in a similar Facebook education group.
The fact that most of the fellows believed the Facebook group content was useful and improved their learning -- even that it motivated them to learn more going forward -- suggests that Facebook and other social media may offer a useful way to teach content to a variety of learners, according to Li and colleagues.
"We believe that Facebook is a viable method for implementing a critical care ultrasound curriculum, and most of the fellows that participated agree and would join a similar group again if given the choice," the researchers concluded.
"Future study needs to be done to explore effectiveness of other [social media] platforms," they noted.https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=imc&pag=dis&ItemID=120385&wf=7010

Không có nhận xét nào :