Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

IVERMECTIN for PREVENTION and TREATMENT of COVID-19 INFECTION

 


Thông tin cơ bản: Đổi mục đích trị liệu của thuốc để chống lại vi rút SARS-CoV-2. Ivermectin vốn dùng diệt ký sinh trùng, với các đặc tính kháng vi-rút và chống viêm, hiện đã được thử nghiệm phòng chống vi rút SARS-CoV-2 trong nhiều thử nghiệm lâm sàng.

Các lĩnh vực không chắc chắn: Chúng tôi đã đánh giá hiệu quả điều trị của ivermectin trong việc giảm tỷ lệ tử vong, các tác dụng phụ trong trị liệu, ở những người có nguy cơ hoặc nguy cơ cao nhiễm COVID-19.

Nguồn dữ liệu: Tìm dữ liệu để đánh giá cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Hai tác giả đã sàng lọc các nghiên cứu, trích xuất dữ liệu và đánh giá nguy cơ sai lệch. Các phân tích tổng hợp và tính chắc chắn của bằng chứng được đánh giá bằng cách sử dụng phương pháp GRADE và bổ sung trong các phân tích tuần tự thử nghiệm về tỷ lệ tử vong. Hai mươi bốn thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng bao gồm 3406 người tham gia đã được xem xét.
Tiến bộ điều tr: Phân tích gộp 15 thử nghiệm cho thấy ivermectin làm giảm nguy cơ tử vong so với không dùng ivermectin (tỷ lệ rủi ro trung bình 0,38, khoảng tin cậy 95% 0,19-0,73; n = 2438; I2 = 49%; bằng chứng chắc chắn trung bình). Kết quả này đã được xác nhận trong một phân tích tuần tự thử nghiệm sử dụng cùng một phương pháp DerSimonian-Laird làm cơ sở cho phân tích chưa điều chỉnh. Điều này với phân tích tuần tự thử nghiệm bằng phương pháp Biggerstaff-Tweedie cũng được xác nhận mạnh mẽ. Bằng chứng có độ chắc chắn thấp cho thấy dự phòng bằng ivermectin làm giảm nhiễm COVID-19 trung bình 86% (khoảng tin cậy 95% 79% -91%). Ảnh hưởng của tác dụng thứ phát cung cấp ít bằng chứng chắc chắn hơn. Ivermectin có thể không có lợi cho "nhu cầu thở máy" với bằng chứng có độ chắc chắn thấp, trong khi ước tính hiệu quả cho "cải thiện" và "suy giảm" rõ ràng được ưu tiên sử dụng ivermectin. Các tác dụng ngoại ý nghiêm trọng hiếm khi xảy ra trong các thử nghiệm điều trị và không có sự khác biệt được đánh giá với bằng chứng có độ chắc chắn thấp. Bằng chứng về các tác dụng phụ khác có độ chắc chắn rất thấp.

Kết luận: Ivermectin làm giảm tử vong do COVID-19 đáng kể với bằng chứng chắc chắn vừa phải [moderate-certainty evidence].

Sử dụng ivermectin sớm làm giảm số lượng ca nhiễm tiến triển thành bệnh nặng trong giai đoạn lâm sàng.

Tính an toànchi phí thấp cho thấy ivermectin có khả năng tác động đáng kể đến đại dịch SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Abstract

Background: Repurposed medicines may have a role against the SARS-CoV-2 virus. The antiparasitic ivermectin, with antiviral and anti-inflammatory properties, has now been tested in numerous clinical trials.

Areas of uncertainty: We assessed the efficacy of ivermectin treatment in reducing mortality, in secondary outcomes, and in chemoprophylaxis, among people with, or at high risk of, COVID-19 infection.

Data sources: We searched bibliographic databases up to April 25, 2021. Two review authors sifted for studies, extracted data, and assessed risk of bias. Meta-analyses were conducted and certainty of the evidence was assessed using the GRADE approach and additionally in trial sequential analyses for mortality. Twenty-four randomized controlled trials involving 3406 participants met review inclusion.

Therapeutic advances: Meta-analysis of 15 trials found that ivermectin reduced risk of death compared with no ivermectin (average risk ratio 0.38, 95% confidence interval 0.19-0.73; n = 2438; I2 = 49%; moderate-certainty evidence). This result was confirmed in a trial sequential analysis using the same DerSimonian-Laird method that underpinned the unadjusted analysis. This was also robust against a trial sequential analysis using the Biggerstaff-Tweedie method. Low-certainty evidence found that ivermectin prophylaxis reduced COVID-19 infection by an average 86% (95% confidence interval 79%-91%). Secondary outcomes provided less certain evidence. Low-certainty evidence suggested that there may be no benefit with ivermectin for "need for mechanical ventilation," whereas effect estimates for "improvement" and "deterioration" clearly favored ivermectin use. Severe adverse events were rare among treatment trials and evidence of no difference was assessed as low certainty. Evidence on other secondary outcomes was very low certainty.

Conclusions: Moderate-certainty evidence finds that large reductions in COVID-19 deaths are possible using ivermectin. Using ivermectin early in the clinical course may reduce numbers progressing to severe disease. The apparent safety and low cost suggest that ivermectin is likely to have a significant impact on the SARS-CoV-2 pandemic globally.

Không có nhận xét nào :