Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Pleural Thickness of 2.4 mm is the cut-off value of the Mild Form of Fibrosis

What does pleural thickness of LUS [or TUS] mean ?

 

Không có nhận xét nào :