Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

Implementation of a point-of-care ultrasound skills practicum for hospitalists

Emily CochardZachary FulkersonW Graham Carlos,

Ultrasound SAGE
Article first published online: July 25, 2018
Received: April 02, 2018; Accepted: June 29, 2018
Siêu âm tiếp cận [PoCUS] được công nhận là một công cụ chẩn đoán an toàn và có giá trị để đánh giá bệnh nhân. Các bác sĩ điều trị là những ứng cử viên chính cho việc thúc đẩy lĩnh vực siêu âm tiếp cận vì vai trò quan trọng của họ trong điều trị nội trú. Mặc dù vậy, có thiếu hụt đáng chú ý về đào tạo siêu âm thực chứng [evidence-based ultrasound training] cho bác sĩ điều tri. Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào độ chính xác chẩn đoán hơn là yêu cầu đào tạo để đạt được nó. Nghiên cứu này nhằm mục đích cải thiện kiến thức siêu âm và kỹ năng siêu âm của bác sĩ bệnh viện trong các kỹ năng thực hành [hands-on skills practicum].Bác sĩ bệnh viện đồng ý rằng siêu âm tiếp cận có ích trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, mặc dù thiếu huấn luyện là hạn chế đáng kể. Chúng tôi đã chứng minh với kỹ năng thực hành PoCUS được huấn luyện trong thời gian ngắn có làm cải thiện đáng kể sự tự tin và kiến thức của bác sĩ điều trị về việc thu thập và đọc kết quả hình ảnh siêu âm. Còn cảnh báo về độ tin cậy và sử dụng lâu dài có vẻ sẽ là do thiếu máy siêu âm để thực hiện PoCUS.

Abstract

Introduction

Point-of-care ultrasound is recognized as a safe and valuable diagnostic tool for patient evaluation. Hospitalists are prime candidates for advancing the point-of-care ultrasound field given their crucial role in inpatient medicine. Despite this, there is a notable lack of evidence-based ultrasound training for hospitalists. Most research focuses on diagnostic accuracy rather than the training required to achieve it. This study aims to improve hospitalists' point-of-care ultrasound knowledge and skills through a hands-on skills practicum.

Methods

Four skill practicums were conducted with pre-course, post-course, and six-month evaluations and knowledge assessments.

Conclusion

Hospitalists agree that point-of-care ultrasound has utility in the diagnostic and therapeutic management of patients, though the lack of training is a significant limitation. Our study demonstrated that a brief skills practicum significantly improves hospitalists’ confidence and knowledge regarding ultrasound image acquisition and interpretation in the short term. Long-term confidence and usage wanes, which appears to be due to the lack of machine access.


Không có nhận xét nào :